ПЕЦІАЛІСТ ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ / THE GENERATING SET SPECIALIST

ІНЖИНІРИНГ / ENGINEERING
МУЛЬТИБРЕНДИ / MULTIBRANDS
БАЗОВО ЧИ ДЛЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ / PRODUCTION OR EMERGENCY

Rebuild Ukraine GE l Flipo Richir

ВІД НАЙПРОСТІШОГО ДО НАЙСКЛАДНІШОГО / FROM THE SIMPLEST TO THE MOST COMPLEX

Remote-service-of-generators-l-Flipo-Richir

ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ 24/7 / REMOTE SERVICE OF GENERATORS 24/7

Rebuild-Ukraine-Groupe-électrogène-l-Flipo-Richir

У КОНТЕЙНЕРНІЙ АБО ВІДКРИТІЙ ВЕРСІЇ / IN CONTAINER OR OPEN VERSION

Flipo Energia Rebuild Ukraine

‘ЄДНАННЯ МІЖ БЛОКАМИ, А ТАКОЖ ІЗ ЦЕНТРОМ / COUPLING BETWEEN UNITS AND WITH THE MAIN

Rebuild Ukraine GE jaune l Flipo Richir

ВІД 10 ДО 4500 КВА КОЖЕН / FROM 10 TO 4500 KVA PER UNIT

Rebuild Ukraine container l Flipo Richir

БАЗОВИЙ АБО СПЕЦИФІЧНИЙ / BASIC OR SPECIFICE

Rebuild Ukraine essais de 2 groupes de 3550 KVA couplage HT l Flipo Richir

ПОВНОЦІННА ВИПРОБУВАЛЬНО-НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ НА НАШИХ ПОТУЖНОСТЯХ / COMPLETE TEST PLATFORM AND STAFF TRAINING IN OUR WORKSHOPS

Генератори від 10 до 500 кВА в наявності. Ряд генераторів Flipo-Richir, виготовлених відповідно до наших власних специфікацій.

FLIPO-RICHIR-logo blanc

FLIPO-RICHIR provides high-level technical services in the field of energy, electrical systems, automation and speed control in a wide range of market sectors: industry, energy, data centres, health, infrastructure, military, etc. 

Its main activities include the maintenance, renovation and repair of equipment both on and off site.  Additionally, it carries out new works in the field of engineering, supply, installation and commissioning 

These operations are conducted in 4 families of equipment: 

 • Electrical rotating machines (motors, alternators), 
 • Transformers, 
 • Generating sets,  
 • Industrial automation. 

The common thread connecting all these different activities is energy, by providing services in the fields of production (alternators in hydroelectricity, wind power, turbines, generating sets used in production, etc.), distribution (transformers), backup (generating sets), command and control (automation and speed variation), operation (low- and high-voltage electric motors), energy saving (speed variation) and load shedding (automation and generating sets).

The company’s strategy rests on 3 pillars: 

 • Innovation and R&D projects carried out in collaboration with research laboratories in the field of energy efficiency improvement during the renovation of high-power rotating machines, as well as in the use of renewable sources of energy,
 • International operations with a subsidiary in Poland, Flipo Energia, a subsidiary in Guinea, Flipo Afrique Energie, as well as activities in West and Central Africa, 
 • Expansion of its presence in France through extensive recruitment, team training activities and major investments.

In all its activities, the company is highly committed to a policy of Social and Environmental Responsibility.

Its Polish subsidiary, Flipo Energia, has been the leader in the Polish generating set market since 2006. By combining the experience and expertise of Flipo Energia and Flipo-Richir, we have been able to offer multi-brand solutions, from simple to highly complex, with unit capacities ranging from 10 to 4,500 KVA, in standard or customised containers, high or low voltage, operating independently, combined with other generating sets or into networks for production or emergency applications. 

Our offer includes kit solutions for on-site installation with all peripherals (fuel circuit, exhaust, electricity, acoustic treatment, etc.) and tools required for assembly.

All generating sets can be provided with remote maintenance systems allowing to diagnose malfunctions at a distance to ensure the optimal reliability and availability of the equipment.

The agility, creativity and reactivity of our French company together with the strength and experience of our Polish structure ensure a lasting top quality service.

Компанія FLIPO-RICHIR працює в галузі енергетики, електричних систем, автоматизації та контролю швидкості, надаючи технічні послуги високого рівня в багатьох секторах ринку: промисловість, енергетика, центри обробки даних, охорона здоров’я, інфраструктура, військова галузь тощо. 

Основними видами діяльності компанії є технічне обслуговування, відновлення і ремонт на місці експлуатації та в майстерні.  Крім того, вона надає послуги з проєктування, постачання, монтажу та введення в експлуатацію нової техніки. 

Ці заходи розгорнуті в 4 групах обладнання: 

 • електричні машини, що обертаються (двигуни, генератори змінного струму); 
 • трансформатори
 • генератори;  
 • промислова автоматизація

Спільною рисою, що пов’язує ці різні види діяльності, є енергетика, через послуги, що надаються у галузі виробництва (генератори змінного струму в гідроенергетиці, вітроенергетиці, турбіни, виробничі генератори тощо), розподілу (трансформатори), аварійного обладнання (генератори), керування та контролю (автоматизація і зміна швидкості), використання (електродвигуни високої та низької напруги), енергозбереження (зміна швидкості) та скидання навантаження (автоматизація та генератори).

Стратегія компанії базується на 3 основних переконаннях: 

 • Інновації та науково-дослідні проєкти, які реалізуються у співпраці з науково-дослідними лабораторіями в галузі підвищення енергоефективності під час відновлення потужних електричних машин, що обертаються, та використання відновлюваних джерел енергії;
 • Міжнародна співпраця з дочірньою компанією в Польщі; Flipo Energia, дочірня компанія в Гвінеї; Flipo Afrique Energie та діяльність у Західній та Центральній Африці; 
 • Укріплення свого розташування у Франції завдяки численним наборам персоналу, ініціативам з навчання команди і значним інвестиціям.

Компанія твердо дотримується політики соціальної та екологічної відповідальності в усій своїй діяльності.

Польська дочірня компанія Flipo Energia є лідером на ринку генераторів у Польщі з 2006 року. Поєднання досвіду і навичок компанії Flipo Energia і компанії Flipo-Richir дає змогу нам пропонувати рішення від різних виробників, від найпростіших до найскладніших, потужністю від 10 до 4500 КВА кожен, в стандартних або спеціальних контейнерах, на високу або низьку напругу, для функціонування в автономному режимі, з можливістю з’єднання генераторів, з можливістю підключення до мережі для виробничих або аварійних застосувань тощо. 

Комплексні рішення, призначені для встановлення в приміщеннях, можуть бути запропоновані зі встановленням всього необхідного зовнішнього обладнання (паливний контур, вихлоп, електрика, акустичний кожух тощо) і необхідними інструментами для монтажу.

Всі генератори можуть бути оснащені системами дистанційного технічного обслуговування, що дасть змогу діагностувати несправності на відстані, щоб забезпечити максимальну надійність і доступність обладнання.

Динамічність, креативність та оперативність малого і середнього бізнесу у Франції у поєднанні з силою та досвідом польської структури забезпечують стабільно високу якість послуг.

Automations l Flipo Richir
Download
Generator Sets l Flipo Richir
Download
Automations UK l Flipo Richir
Download
Generator UK l Flipo Richir
Download
rebuild ukraine

CONTACT US / CONTACT US

Christophe DEBENDERE
CEO
+33 (0)3 20 26 43 77
christophe.debendere@flipo-richir.com

Justyna KANIUCZAK
Operations Manager
+33 (0)3 20 26 43 77
justyna.kaniuczak@flipo-richir.com

 • Taille max. des fichiers : 8 MB.
 • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.